CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Giới thiệu

Chính sách bảo mật này (“Chính Sách Bảo Mật”) công bố chính thức các điều khoản và điều kiện mà theo đó công ty du lịch NHA TRANG BOOKING thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân/doanh nghiệp của các khách hàng (“Khách Hàng”) của NHA TRANG BOOKING (“Thông Tin Khách Hàng”). Chính Sách Bảo Mật này được công bố trên trang thông tin điện tử của NHA TRANG BOOKING tại: www.nhatrangbooking.com.vn (“Website”).

2. Mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng

NHA TRANG BOOKING thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng để phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ cho Khách Hàng theo hợp đồng dịch vụ liên quan (“Mục Đích Sử Dụng”), bao gồm trong đó có:

 • Thay mặt khách hàng đặt vé máy bay, vé tàu lửa và các phương tiện vận chuyển khác;
 • Thay mặt khách hàng đặt phòng và các dịch vụ tại các khách sạn;
 • Cung cấp cho các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan có thẩm quyền khác khi được yêu cầu;
 • Thực hiện và quản lý công tác chăm sóc Khách Hàng của NHA TRANG BOOKING và
 • Thực hiện các công việc hợp pháp khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.

3. Tính chính xác của Thông Tin Khách Hàng

Nhằm nỗ lực đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Khách Hàng khi sử dụng các dịch vụ của NHA TRANG BOOKING, NHA TRANG BOOKING cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp pháp của các Thông Tin Khách Hàng. Vì vậy, Khách Hàng, thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website hoặc tại Tờ Khai Thông Tin, cam kết và cam đoan với NHA TRANG BOOKING rằng:

 • Thông Tin Khách Hàng cung cấp cho NHA TRANG BOOKING là chính xác, trung thực, đầy đủ, và hợp pháp;
 • Khách Hàng được quyền cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho NHA TRANG BOOKING để sử dụng cho Mục Đích Sử Dụng mà không bị bất kỳ hạn chế hay cản trở nào; và
 • Khách Hàng kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung Thông Tin Khách Hàng khi cần thiết để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ của NHA TRANG BOOKING cho Khách Hàng được chính xác và thông suốt.

4. Cho phép của Khách Hàng

Khách Hàng, thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website, trao quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho NHA TRANG BOOKING để sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho Mục Đích Sử Dụng phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này. Theo đó, NHA TRANG BOOKING được quyền tự mình sử dụng Thông Tin Khách Hàng và được cung cấp cho các bên thứ ba nhằm phục vụ Mục Đích Sử Dụng mà không cần phải được Khách Hàng đồng ý thêm.

Khách Hàng, thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website hoặc tại Tờ Khai Thông Tin, cam kết không hủy ngang và vô điều kiện từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại NHA TRANG BOOKING theo bất kỳ cách nào và tại bất kỳ thời điểm nào về việc NHA TRANG BOOKING và/hoặc bên thứ ba được NHA TRANG BOOKING cung cấp Thông Tin Khách Hàng sử dụng Thông Tin Khách Hàng nhằm phục vụ Mục Đích Sử Dụng.

5. Cam kết bảo mật của NHA TRANG BOOKING

NHA TRANG BOOKING sẽ nỗ lực tốt nhất trong phạm vi khả năng của mình để đảm bảo với Khách Hàng rằng:

 • NHA TRANG BOOKING chỉ sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho Mục Đích Sử Dụng và sẽ không sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không được Khách Hàng đồng ý trước;
 • NHA TRANG BOOKING sẽ duy trì các biện pháp thích hợp và cần thiết để bảo mật Thông Tin Khách Hàng trong suốt thời hạn lưu giữ nhằm tránh việc truy cập, sao chép và sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng;
 • NHA TRANG BOOKING có trách nhiệm đào tạo, huấn luyện để các cán bộ, nhân viên, và người quản lý của NHA TRANG BOOKING có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng Thông Tin Khách Hàng nhận thức, thấu hiểu, và cam kết thực hiện Chính Sách Bảo Mật này; và
 • Các bên thứ ba được NHA TRANG BOOKING cung cấp Thông Tin Khách Hàng sẽ chịu ràng buộc bởi các cam kết bảo mật Thông Tin Khách Hàng phù hợp với cam kết bảo mật của NHA TRANG BOOKING theo Chính Sách Bảo Mật này.

6. Bên thứ ba và các kết nối liên kết

Website có thể chứa đựng các kết nối đến các trang thông tin điện tử khác, bao gồm cả các trang thông tin điện tử của các nhà cung cấp, các nhà quảng cáo và các công ty liên kết của NHA TRANG BOOKING. NHA TRANG BOOKING hoàn toàn không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các nội dung hoặc việc thu thập thông tin của các trang thông tin điện tử khác. NHA TRANG BOOKING không xác nhận bất kỳ trang thông tin điện tử, sản phẩm hoặc dịch vụ nào gắn với các trang thông tin điện tử đó chỉ đơn thuần vì chúng được liên kết với Website. Ngoài ra, Khách Hàng sử dụng Website cũng nên lưu ý rằng, khi Khách Hàng tự nguyện tiết lộ Thông Tin Khách Hàng trong khu vực tán gẫu trực tuyến hoặc bảng thông báo, thì thông tin này có thể được thu thập bởi những người khác và có thể dẫn đến những tin nhắn không mong muốn từ những người khác.

7. Thời gian lưu trữ Thông Tin Khách Hàng

Thông qua việc cung cấp Thông Tin Khách Hàng tại Website hoặc tại Tờ Khai Thông Tin, Khách Hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng NHA TRANG BOOKING được quyền, theo quyết định riêng của mình, lưu trữ Thông Tin Khách Hàng trong các hệ thống lưu trữ nội bộ của NHA TRANG BOOKING dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.

8. Quyền của khách hàng đối với các thông tin

Vào bất kỳ thời điểm nào, Khách Hàng được quyền yêu cầu NHA TRANG BOOKING: cập nhật, sửa đổi, bổ sung Thông Tin Khách Hàng; dừng việc thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng; xóa bỏ Thông Tin Khách Hàng khỏi hệ thống lưu trữ của NHA TRANG BOOKING; và các quyền khác đối với Thông Tin Khách Hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9. Thông tin về trẻ em

NHA TRANG BOOKING tạo lập và duy trì Website không dành cho người chưa thành niên, đặc biệt là người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi, và không chủ ý thu thập thông tin từ trẻ em. Việc đăng ký trực tuyến và sử dụng Website được dành cho người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi. Người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi không được phép cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, diễn đàn và trò chuyện trực tuyến công cộng có chứa bất kỳ phần nào của Website. Người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật hợp pháp khác theo quy định trước khi cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho NHA TRANG BOOKING. Trong trường hợp NHA TRANG BOOKING biết được NHA TRANG BOOKING đã thu thập Thông Tin Khách Hàng từ một người chưa đủ 15 (mười lăm) tuổi vào thời điểm cung cấp Thông Tin Khách Hàng mà không được người đại diện theo pháp luật hợp pháp cho phép, NHA TRANG BOOKING sẽ xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của NHA TRANG BOOKING một cách nhanh nhất có thể.

10. Khước từ về nội dung

Website chứa đựng thông tin được tin là chính xác và đúng vào ngày được đăng tải. NHA TRANG BOOKING không thể đảm bảo bất kỳ nội dung cụ thể nào của Website đã được cập nhật để phản ánh những tiến triển tiếp theo. Website không đưa ra bất kỳ ý kiến, tư vấn chuyên môn nào không thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ của NHA TRANG BOOKING. Nếu Khách Hàng cần lời khuyên trong những trường hợp cụ thể, nên tham khảo ý kiến tư vấn từ một chuyên gia.

11. Miễn trừ trách nhiệm

Khách Hàng theo đây xác nhận Khách Hàng hoàn toàn hiểu và chấp nhận rằng, mặc dù với nỗ lực tốt nhất của NHA TRANG BOOKING nhằm bảo đảm Thông Tin Khách Hàng được bảo mật và được sử dụng đúng Mục Đích Sử Dụng, nhưng rủi ro đối với việc Thông Tin Khách Hàng bị truy cập và sử dụng trái phép bởi bất kỳ bên thứ ba (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ) vẫn tồn tại, nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của NHA TRANG BOOKING và không thể được loại trừ hoàn toàn. Do đó, Khách Hàng xác nhận hoàn toàn hiểu và chấp nhận rằng trong những trường hợp như vậy, NHA TRANG BOOKING sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập, sao chép hay sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng đó.

12. Liên lạc

Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi, yêu cầu của Khách Hàng cho NHA TRANG BOOKING sẽ được gửi bằng fax, email, hoặc thư bảo đảm đến địa chỉ sau đây hoặc địa chỉ khác do NHA TRANG BOOKING thông báo cho Khách Hàng tùy từng thời điểm và sẽ được NHA TRANG BOOKING đọc và trả lời kịp thời nhất có thể cho Khách Hàng:

 • Công ty Du Lịch Nha Trang Booking
 • Địa chỉ: 26 Nguyễn viết Xuân, P. Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Email: info@nhatrangbooking.com.vn